Tietosuojaseloste

Tämä sivu sisältää tietosuojaselosteet yrityksistä Kuljetus R. Ikonen Oy ja Ilmo Ylönen Oy.

1. Tietosuojaseloste Kuljetus R.Ikonen Oy

1.1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Kuljetus R.Ikonen Oy
Osoite: Teollisuustie 1 51200 Kangasniemi
Puhelin: +358401972260
Sähköposti: mikko.vepsalainen@kuljetusrikonen.fi
Yhteyshenkilö: Mikko Vepsäläinen

1.2 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yrityksen työntekijöiden, Yrityksen toimintaan liittyvien asiakkaiden yhteyshenkilöiden, Yrityksen alihankkijoiden sekä Yrityksen luottamushenkilöiden henkilötietoja. Rekisterissä käsitellään mahdollisien työnhakijoiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään Yrityksen yhteistyökumppaneiden avainhenkilöiden henkilötietoja.

1.3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta työ- ja asiakassuhteen aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden työ- ja asiakassuhteiden dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen työ- ja asiakassuhteen aikana sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

[Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.]

1.4 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yrityksen työntekijöiden ja asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita työ- tai asiakassuhteeseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

–    Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
–    Rekisteröidyn kotipaikka;
–    Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
–    Rekisteröidyn puhelinnumero;
–    Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
–    Rekisteröidyn syntymäaika;
–    Rekisteröidyn henkilötunnus;
–    Rekisteröidyn ammattipätevyys- ja koulutustiedot voimassaoloaikoineen;
–    Rekisteröidyn ajokortti- ja muut viranomaiskorttitiedot voimassaoloaikoineen

1.5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä asiakkaalta ja asiakkaan yhteistyökumppaneilta.

1.6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen Järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisteritietojen käyttöä valvotaan.

1.7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yrityksen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille Yrityksen liiketoimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Yrityksen toiminnan toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1.8 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

–    Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
–    Yritys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. (https://tietosuoja.fi/komission-hyvaksymat-vakiolausekkeet) Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Yritykseen; tai
–    Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

1.9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yrityksen työntekijä tai asiakas. Työ- tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään viiden (5) vuoden ajan työ- tai asiakassuhteen päättymisestä Yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

1.10 Profilointi

Yritys ei käytä rekisteröityjen henkilötietoja profilointiin millään tavalla.

1.11 Rekisteröidyn oikeudet

Yritys ei lähtökohtaisesti käytä Rekisteröidyn tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

–    saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
–    saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
–    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
–    vaatia henkilötietojensa poistamista;
–    peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
–    vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu;
–    saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle, Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
–    vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

1.12 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1.13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Mikko Vepsäläisen osoitteeseen mikko.vepsalainen@kuljetusliike.inet.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Kuljetus R.Ikonen Oy
Mikko Vepsäläinen
Teollisuustie 1
51200 Kangasniemi

1.14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.11.2021.

2. Tietosuojaseloste Ilmo Ylönen Oy

2.1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Ilmo Ylönen Oy
Osoite: Teollisuustie 1 51200 Kangasniemi
Puhelin: +358401972260
Sähköposti: mikko.vepsalainen@kuljetusrikonen.fi
Yhteyshenkilö: Mikko Vepsäläinen

2.2 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yrityksen työntekijöiden, Yrityksen toimintaan liittyvien asiakkaiden yhteyshenkilöiden, Yrityksen alihankkijoiden sekä Yrityksen luottamushenkilöiden henkilötietoja. Rekisterissä käsitellään mahdollisien työnhakijoiden henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään Yrityksen yhteistyökumppaneiden avainhenkilöiden henkilötietoja.

2.3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta työ- ja asiakassuhteen aikana, sen ylläpito ja kehittäminen ja myös päättyneiden työ- ja asiakassuhteiden dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen työ- ja asiakassuhteen aikana sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

[Henkilötunnuksen osalta käsittelyperusteena on se, että Rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti Rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.]

2.4 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yrityksen työntekijöiden ja asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita työ- tai asiakassuhteeseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
–    Rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
–    Rekisteröidyn kotipaikka;
–    Rekisteröidyn sähköpostiosoite;
–    Rekisteröidyn puhelinnumero;
–    Sähköisen viestinnän tunnistetiedot;
–    Rekisteröidyn syntymäaika;
–    Rekisteröidyn henkilötunnus;
–    Rekisteröidyn ammattipätevyys- ja koulutustiedot voimassaoloaikoineen;
–    Rekisteröidyn ajokortti- ja muut viranomaiskorttitiedot voimassaoloaikoineen

2.5 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään sekä asiakkaalta ja asiakkaan yhteistyökumppaneilta.

2.6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen Järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisteritietojen käyttöä valvotaan.

2.7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yrityksen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille Yrityksen liiketoimintaan liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Yrityksen toiminnan toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

2.8 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
–    Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
–    Yritys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. (https://tietosuoja.fi/komission-hyvaksymat-vakiolausekkeet) Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä Yritykseen; tai
–    Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

2.9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yrityksen työntekijä tai asiakas. Työ- tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään viiden (5) vuoden ajan työ- tai asiakassuhteen päättymisestä Yrityksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yrityksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

2.10 Profilointi

Yritys ei käytä rekisteröityjen henkilötietoja profilointiin millään tavalla.

2.11 Rekisteröidyn oikeudet

Yritys ei lähtökohtaisesti käytä Rekisteröidyn tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

–    saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
–    saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
–    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
–    vaatia henkilötietojensa poistamista;
–    peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
–    vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu;
–    saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle, Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
–    vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

2.12 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2.13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Mikko Vepsäläisen osoitteeseen mikko.vepsalainen@kuljetusrikonen.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Ilmo Ylönen Oy
Mikko Vepsäläinen
Teollisuustie 1
51200 Kangasniemi

2.14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.11.2021.
Shopping Cart